KONKURSIE „CO WIESZ O RZEMIOŚLE – od ucznia do mistrza”

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU
ORGANIZOWANEGO W IZBIE RZEMIEŚLNICZEJ W KALISZU
„CO WIESZ O RZEMIOŚLE – od ucznia do mistrza”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest Izba Rzemieślnicza w Kaliszu, ul. Częstochowska 93a.
2. Konkurs będzie przeprowadzany raz w okresie od 22 marca 2023 r. do 24 kwietnia 2023 r. (I termin), 10 maja 2023 r. do 29 maja 2023 r. (II termin).
Organizator zastrzega sobie prawo niezorganizowania konkursu w danym okresie bez podania powodu.
3. Cel konkursu
• poznawanie i propagowanie nauki rzemiosła;
• rozwijanie inwencji, kreatywności i wyobraźni uczniów poprzez własną aktywność twórczą;
• inspirowanie uczniów do aktywności twórczej poprzez udział w konfrontacji
z innymi zawodami rzemieślniczymi;
• pogłębianie zainteresowań uczniów pracą w wybranym zawodzie
• wybór odpowiednich szkół kształcących w zawodach rzemieślniczych

4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych.
5. W każdym terminie z bazy konkursu będą losowane pytania konkursowe, na które należy udzielić odpowiedzi.
6. Pytania i uwagi dotyczące konkursu należy przesyłać wyłącznie na adres e-mail: oswiata@irip.kalisz.pl
7. Wszystkie odpowiedzi będą punktowane.
8. Należy zebrać jak najwięcej punktów (w najlepszym czasie).
9. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach
i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540) i nie podlega regułom zawartym w wyżej wymienionej Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy(a) uczeń/uczennica klasy siódmej i ósmej szkoły podstawowej.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.irip.kalisz.pl/konkurs,
b) spełnienie warunków podanych w §3 p.1;
c) zaznaczenie na formularzu do której klasy i do jakiej szkoły uczestnik chodzi (adres szkoły);
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich rodzice, osoby starsze i rodzeństwo).

§ 3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY
1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na wyświetlone pytania konkursowe.
2. Nagrodę otrzyma ta osoba, która zdobędzie najwięcej punktów i wyśle najwięcej prawidłowych odpowiedzi na pytania konkursowe – w przypadku jednakowej ilości punktów decydował będzie czas rozwiązania.
3. Nagrodami w Konkursie są:
a) sprzęt turystyczny
b) bony prezentowe
c) inne (Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród)
4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu
i interpretacji rozstrzyga Organizator.
5. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną
w przeciągu 3 (trzech) tygodni od zakończenia edycji Konkursu, na wskazany przez niego
w trakcie Konkursu adres e-mail.
6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie
10 (dziesięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
7. Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Organizatora (Izba Rzemieślnicza
w Kaliszu, ul. Częstochowska 93A)

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu szkoły i klasy do której uczestnik uczęszcza, poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody oraz podanie nazwy i adresu szkoły).
2. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.
3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej.