KONKURSIE „CO WIESZ O RZEMIOŚLE – od ucznia do mistrza”

Klauzula informacyjna dotycząca udziału w konkursie pt. „CO WIESZ O RZEMIOŚLE ?”

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Izba Rzemieślnicza w Kaliszu.
2. Z Administratorem danych osobowych nadzorującym prawidłowość przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@irip.kalisz.pl
3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu pt. „Co wiesz o rzemiośle?”dla uczniów szkół podstawowych. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
4. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
– inne jednostki organizacyjne KONKURSU,
– uprawnione organy publiczne,
– podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji.
5. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
6. Uczestnikom konkursu w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzicom (prawnym opiekunom), którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do:
a. sprostowania danych,
b. ograniczenia przetwarzania danych,
7. Rodzicom (prawnym opiekunom) uczestników konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
10. Organizator będzie zbierał od uczestników konkursu następujące dane:
a. nazwę i adres szkoły, z której uczniowie uczestniczą w konkursie,
b. imię i nazwisko uczniów – uczestników,
c. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby nagrodzonej w konkursie oraz klasę do której uczęszcza.
11. Uczestnik – laureat konkursu, a w przypadku uczestników – laureatów niepełnoletnich rodzic (prawny opiekun) zezwala na bezpłatne wykorzystanie swojego imienia i nazwiska (imienia córki/syna) w celu publikowania informacji (także w mediach) o wynikach konkursu.
12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

Załączniki:
1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (uczestnika – laureata konkursu).
2. Zgoda na wykorzystanie wizerunku (uczestnika – laureata konkursu).

Zał. nr 1
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych/mojej/go córki1syna1 oraz na podanie ich do publicznej wiadomości w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu pt. „Co wiesz o rzemiośle?” dla uczniów szkół podstawowych i przyjmuję do wiadomości. Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną wynikającą z art. 13 Rozporządzenia 2016/679 (RODO). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostaną zebrane.
Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu.

…………………………………………………… ……………………………………………………………………..
(miejscowość, data) (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Zał. nr 2
Zgoda na wykorzystanie wizerunku
1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojej/go córki1/syna1, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Izbę Rzemieślniczą w Kaliszu przy ul. Częstochowska 93a, na potrzeby konkursu pt. „Co wiesz o rzemiośle?” dla uczniów szkół podstawowych oraz w celach informacyjnych.
2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
3. Dla potrzeb konkursu wizerunek mojej/go córki1/syna1 może być użyty do różnych form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniany towarzyszącym komentarzem. Natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach Izby Rzemieślniczej w Kaliszu) oraz zamieszczanie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Wizerunek mojej/go córki1, syna1 nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób mojej/go córki1, syna1 dóbr osobistych.

…………………………………………………… ……………………………………………………………………..
(miejscowość, data) (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)